Az adatfeldolgozó szervek által meghirdetett pályázatokon résztvevők részére

1. Jogszabályi hivatkozás: jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Debreceni Szakképzési Centrum különös figyelemmel volt az európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendeletére, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.

2. Adatkezelő megnevezése: Debreceni Szakképzési Centrum Kancellária Karrier Irodájának munkatársai

3. Adatkezelő elérhetősége: 52/437-311

4. Adatfeldolgozó neve: pályázati eljárást meghirdető szerv

5. Adatfeldolgozó elérhetősége:
Pályázati eljárást meghirdető szerv telephelye:
4030 Debrecen, Fokos utca 12.
Pályázati eljárást meghirdető szerv telefonszáma:
06-52/437-311
Pályázati eljárást meghirdető szerv e-mail címe:
karrieriroda@dszc.hu

6. Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Sándor Brigitta

7. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dr.sandor.brigitta@dszc.hu
Az adatvédelmi tisztviselőt a feladatainak teljesítése során titoktartási kötelezettség terheli az adatok bizalmas kezelésére vonatkozóan.

8. Adatkezelés célja:  az adatfeldolgozó által meghirdetett álláspályázatok, pozíciók betöltésének elősegítése.

9. Az adatkezelés jogalapja: az európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy konkrét célból történő kezeléséhez.

Az adatok rendelkezésre bocsátása postai úton vagy elektronikus levelezés útján valósul meg.  

10. Adatkezeléssel érintettek köre: Debreceni Szakképzési Centrumban végzett, pályázati eljáráson résztvevők

11. Kezelt személyes adatok köre:
a) pályázó neve;
b) születési helye és ideje;
c) állandó lakcíme, tartózkodási helye;
d) telefonszáma;
e) e-mail címe;
f) kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint az azokban feltüntetett adatok.

12. Személyes adatok továbbításra kerülnek: igen, a pályázó hozzájárulása alapján.

13. Személyes adatok továbbításának címzettje: adatfeldolgozó szerv, valamint jogszabály felhatalmazás alapján egyéb szerv.

14. Továbbított személyes adatok köre: az adatkezelő által kezelt személyes adatok

15. Továbbítás célja: az adatfeldolgozó által meghirdetett álláspályázatok, pozíciók betöltése.

16. Az adatkezelés időtartama: az adatfeldolgozónak történő továbbítást követően az adatkezelőnél a személyes adatok az adatmegőrzésének időtartalma a beérkezését követően 5 év.

Az adatkezeléssel érintett a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, de a visszavonása előtt megadott hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem befolyásolja.

17. Kezelt személyes adatok gyűjtésének forrása: pályázatra jelentkező

18. Felmerül harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye: nem merül fel.

19. Egyéb érdemi információ az adatkezelés körülményeivel összefüggésben: Adatokhoz hozzáférő személyek köre: a pályázók személyes adataihoz feladataik ellátása érdekében kizárólag az Adatkezelő arra jogosult munkatársai férhetnek hozzá. Az adatkezelő a személyes adatokat a pályázatot hirdető szerv részére továbbítja.

20. Adatbiztonsági intézkedések: az adatkezelő a személyes adatokat tartalmazó iratokat mappákba helyezve biztonsági zárral ellátott irodában elzártan kezeli az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében a GDPR 32. cikkének megfelelően. Elektronikusan érkező adatokat jelszóval védett számítógépen tárolja. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

21. Személyes adatkezelés esetén az érintettet megillető jogok:

  1. megfelelő tájékoztatáshoz való jog;
  2. kérelem esetén a kezeléssel összefüggő információk rendelkezésre bocsátásához való jog;
  3. kérelemre adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog;
  4. adatkezelés korlátozásához való jog;
  5. adatok törléséhez való jog.

Az érintett erre irányuló kérelem esetén a beérkezéstől számított ésszerű határidőn belül, de legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatást kap az érintettet megillető jogok gyakorlásával kapcsolatban hozott intézkedésekről.

22. Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek:

Az adatkezelés jellegére való tekintettel csak előzetes személyazonosítást követően adunk tájékoztatást a kezelt személyes adatok köréről. Az erre irányuló igényt a dszc@dszc.hu elérhetőségen kell jelezni. Személyes adatok kezelésével kapcsolatos panasz esetén az adatvédelmi tisztviselő jogosult az eljárásra. A panasz kivizsgálását követően az intézmény tájékoztatja az érdekeltet a lefolytatott vizsgálat eredményéről és az általa megtett intézkedésekről. Az érdekelt személyes adatainak megsértése esetén az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az adatkezelési tájékoztatást, valamint fentebb felsorolt jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmekre adott választ ingyenesen biztosítjuk. Azonban amennyiben a kérelem egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű díjat felszámítani, vagy megtagadni a kérelem alapján történő intézkedést.

23. Felügyeleti hatósági feladatok ellátására kijelölt szerv: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhelye: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/C
Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu